Vassflöjtens sång (Masnawi)

Posted on f

0


Jalal al-Din Rumi (Mawlana), poet och sufisk mystiker (1207 – 1273)

O huru ofta har ej skarpt förstånd, intelligens, och lärdom
För Vägens vandrare, blifvit till stråtens röfvare och glupske
Varulfvar!
De fleste af Lyckosamme, som, för Paradisets Trädgård,
ha praedestinerats,
De äro enkla menniskor, FÖRUTAN lärdom, så att de fly,
från ”philosophens” djefvul, bort.


Kläd af dig naken! Gör dig af med bok-lärdom och lögner!
Att Guds Barmhertighet må stiga ned på dig, i hvarje stund.
Ett snille är, till ett, förbråkadt och förkrossadt hjerta.
Motsatsen;
Kör snillet ut. Med dårskap sitt tillsammans.
Vet: snillet är en snara. Den är en snara för att snärja åt sig
seger och triumph och öfverlägsenhet. Den är en snara
för att snörja till sig tillfredsställandet af vinningslyssnaden
och njutningslystnanden och äregirigheten.

Den är en sax, att klippa åt sig guld, med andras svett
och blod.
Hvi skulle den, som spelar ärligt, önska snille?
De snillrike, med klipske funder, äro tillfredsställde;
De enkle hafva gått, från skapelsen, till Skaparen.
När det blir Ljusan Dag, skall Gud, vår Moder,
Ta lilla barnet Hem till Sig, och lägga barnets händer, barnets
fötter i Sin Barm.

Annonser
Posted in: Literature